6 november 2020

Dudoc-Alfa | aanvraag indienen voor promotieonderzoek

Dudoc-alfaDudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het voortgezet onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de alfa-vakken.

Het Dudoc-Alfa programma is een gezamenlijk initiatief van acht faculteiten in de Letteren/Geesteswetenschappen in samenwerking met het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en komt voort uit het “Actieplan Versterking Lerarenopleidingen in de Geesteswetenschappen.” In dit plan hebben zij initiatieven geformuleerd die moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs op het terrein van de geesteswetenschappen.

“Voor leraren VO die willen promoveren op een vakdidactisch onderwerp in de geesteswetenschappen.”

Aanvraag indienen als eerstegraads bevoegd docent in de alfa-vakken
Ben je werkzaam als eerstegraads bevoegd docent in een van de alfa-vakken in het voortgezet onderwijs? Dan kan je nu een aanvraag indienen op een van de onderzoeksthema’s zoals omschreven in het Dudoc-Alfa programma.

Een van de voorwaarden is dat je een aanstelling voor onbepaalde tijd hebt en op het moment van het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst bent bij een onderwijsinstelling gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ben je al gestart met een promotieonderzoek, dan kan je ook reageren. Met de promotiebeurs kan gedurende vier jaar een vervanger worden aangesteld voor maximaal 0,6 fte. We stellen op prijs als dit bericht, over het indienen van plannen voor promotieonderzoek in de geesteswetenschappen wordt gedeeld!

Meer weten? Kijk dan op de website van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Onderzoeksbeurzen voor Docenten
Daarnaast is er ook een digitale loket voor Onderzoeksbeurzen voor Docenten dat medio november op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zal worden gelanceerd. Dudoc-Alfa zal hier naast vier andere onderzoeksbeurzen op te vinden zijn. Het loket laat zien welke verschillende subsidies er beschikbaar zijn waarmee docenten promotie- of postdoconderzoek kunnen doen in combinatie met hun werk voor de klas. Daarnaast biedt het loket bezoekers ook een keuzehulp die inzichtelijk maakt voor welke beurs een docent in aanmerking kan komen.

DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten
ALFA staat hier voor de volgende schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.