14 mei 2020

Onderzoek afstandsonderwijs tijdens en na Corona: vul de vragenlijst in!

Onderzoek afstandsonderwijs tijdens coronacrisisDe coronacrisis heeft een grote impact op het lesgeven. Er wordt veel aanpassingsvermogen van docenten gevraagd en er worden een hoop oplossingen bedacht om leerlingen toch van onderwijs te voorzien. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de veranderingen in het lesgeven door de coronacrisis, en de rol die digitale middelen hierbij spelen. Geef je les op havo of vwo niveau? Dan zouden we graag jouw ervaringen horen! Je reactie is ook waardevol als er voor jou niet zoveel veranderd is. Voor de geïnteresseerden is er de mogelijkheid na afloop van het onderzoek de resultaten te ontvangen.

Ga naar de vragenlijst voor docenten in het algemeen
De vragenlijst kan tot en met 31 mei ingevuld worden.

Vragenlijst wiskundeonderwijs op afstand

Ook wiskun­dedocen­ten hebben na de slui­ting van de middel­bare scholen massaal en in hoog tempo vormen van af­stands­onder­wijs ontwik­keld. De Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren (NVvW) en het Freuden­thal Insti­tuut (FI) willen graag, in samen­werking met partners uit Duits­land en Vlaanderen, in kaart brengen hoe jouw wiskun­deonder­wijs op afstand er uitziet en hoe de erva­ring daarmee is. Het gaat dan om jouw erva­ring en die van jouw leerlin­gen. Omdat ze ook  erg geïnte­res­seerd zijn in de bele­ving van leerlin­gen, probe­ren ze via jou ook leerlin­gen te berei­ken. In de vragen­lijst vind je de informa­tie en link voor jouw leerlingen.

Ga naar de vragenlijst voor wiskundedocenten
De vragenlijst kan tot en met 31 mei ingevuld worden.