Diversiteit

U-Talent werkt aan beter onderwijs voor alle havo- en vwo-leerlingen. Een goed diversiteitsbeleid is voor ons en onze leerlingen zeer belangrijk; diversiteit is dan ook opgenomen in ons meerjarenbeleidsplan 2017-2022 (pdf). Maatschappelijk gezien sluit dit aan bij de tendens dat er meer aandacht is voor diversiteit en gelijke kansen. Zo noemt ook de UU diversiteit als speerpunt in haar nieuwe strategische plan.

U-Talent onderscheidt momenteel twee actielijnen met betrekking tot diversiteit:

  1. Een verhoogde instroom van potentiële eerstegeneratiestudenten bij onze activiteiten;
  2. Meer vrouwelijke leerlingen bij natuurkunde- en informatica-activiteiten.

1. Potentiële eerstegeneratiestudenten

Voor sommige leerlingen is het pad naar de hogeschool of universiteit duidelijk: één of meerdere familieleden hebben reeds gestudeerd aan het hoger onderwijs en voor deze leerlingen is meestal evident dat dit ook voor hen een reële mogelijkheid is.

Voor veel leerlingen is dat echter niet het geval: zij zijn zogeheten potentiële eerstegeneratiestudenten. Ook deze leerlingen willen we bij U-Talent graag bereiken, om deze verborgen talenten de kans te geven zich te ontplooien. Ons doel is om bij te dragen aan een doorlopende leerlijn voor leerlingen vanaf de basisschool tot en met de bachelor. Dit doen wij op verschillende manieren, o.a. door samen te werken met verschillende diversiteitsprogramma’s binnen en buiten de universiteit.

Brede School Academie
De Brede School Academie (BSA) van Utrecht is bedoeld voor gemotiveerde kinderen met talent vanaf groep 6 tot met de brugklas, waarvan de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentie en ambitie. Het gaat hier veelal om kinderen met een migratieachtergrond. De BSA-leerlingen komen één middag per week na schooltijd naar de BSA-les en krijgen ook huiswerk.

Een groep brugklasleerlingen van de BSA kon in schooljaar 2018-2019 deelnemen aan de U-Talent onderbouwactiviteit Plastic soep. Voor veel leerlingen was dit de eerste keer dat ze naar de universiteit komen en daar les krijgen van een UU-wetenschapper. In schooljaar 2019-2020 verwelkomen we opnieuw een BSA-klas met 25 leerlingen.

Meer informatie: BSA Utrecht

Honours Trajectum Utrecht
Het Honours Trajectum Utrecht (HTU) is een samenwerking tussen de Brede School Academie (BSA), vijf VO-scholen en de Universiteit Utrecht. HTU wil het gat overbruggen tussen de BSA en U-Talent voor havo- en vwo-leerlingen met een taalachterstand, zodat zij hun leerpotentie kunnen waarmaken.

HTU is in 2017 gestart als pilot. In schooljaar 2019-20202 volgen 32 leerlingen de HTU-lessen. Zij komen van het St. Gregorius College, het Amadeus Lyceum, het Gerrit Rietveld College, het Leidsche Rijn College en het UniC. Het Amadeus, LRC en Gerrit Rietveld College zijn U-Talent partnerscholen.

HTU bestaat uit extra lessen van 2 uur per week voor leerlingen van de 2de en 3de klas. Zij verdiepen zich in actuele thema’s, verbeteren hun kennis van de Nederlandse taal en leren academische vaardigheden. De lessen worden begeleid door twee docenten van de BSA, waarbij UU-wetenschappers gastlessen geven.

U-Talent ondersteunt HTU bij het leggen van contacten met wetenschappers en denkt mee bij de vormgeving van het curriculum, waaronder het vierde blok waarin een bèta-onderwerp besproken wordt. Een aantal HTU-leerlingen kan daarnaast deelnemen aan het tweedeklasprogramma van U-Talent.

Meer informatie: Honours Trajectum Utrecht

Instroom bij masterclasses
Ook bij onze masterclasses zien we graag een diversere instroom. Daarom kunnen leerlingen die uitstromen bij de HTU deelnemen aan U-Talent masterclasses in de bovenbouw havo/vwo. (Oud-)Leerlingen van andere diversiteitsprogramma’s zijn ook welkom, bijv. vanuit Debuut en/of de BSA. Daaraan gekoppeld willen we toewerken naar een mentorconstructie, waarbij de leerlingen begeleid worden gedurende de bovenbouw met het oog op community-vorming en ondersteuning bij keuzes rondom studie en loopbaan.

U-Talent Academy
De U-Talent Academy is het campusprogramma voor getalenteerde leerlingen uit 5/6 vwo. Elk jaar doen wij onderzoek naar het type leerling dat deelneemt aan de Academy. Hierbij kijken we naar het aantal leerlingen dat een potentiële eerstegeneratiestudent is en het aantal leerlingen met niet-Westerse ouders. We kijken of deze percentages overeenkomen met de leerlingen-percentages van onze partnerscholen en onderzoeken of onze inspanningen op het gebied van diversiteit vruchten afwerpen.

In de toekomst verwelkomen wij graag UTA-leerlingen die via de BSA en de HTU bij ons terechtkomen.

U-Talent coördinatoren
De U-Talent coördinatoren zijn de contactpersonen op onze 48 partnerscholen. We stimuleren onze coördinatoren om ook te denken aan potentiële eerstegeneratiestudenten bij het selecteren van leerlingen voor U-Talent activiteiten.

2. Meer vrouwen bij natuurkunde en informatica

Bij de bacheloropleidingen natuurkunde en informatica blijft aan de UU sprake van genderongelijkheid: veel meer jongens dan meiden kiezen voor deze studies. Op het vwo wordt de eerste keus in de richting van deze vakken gemaakt bij de profielkeuze in klas 3. Meiden met interesse in deze vakken in de onderbouw van het vwo hebben soms het idee dat ze de enige zijn en ervaren het als sociaal ongewenst om in deze richtingen verder te willen gaan.

Door deze vrouwelijke leerlingen bij elkaar te brengen, ervaren ze dat het niet raar is en stimuleren ze elkaar om hun interesse te volgen. Bovendien blijkt dat meiden vaak onzekerder zijn over hun prestaties in bèta dan jongens, en dat dit juist in samenwerking met jongens versterkt wordt. Door de meiden met andere meiden te laten samenwerken aan bèta-onderwerpen wordt hun zelfvertrouwen versterkt.

We willen een groep van ongeveer 25 meiden een programma aanbieden van ruim een jaar (eind klas 2 + klas 3 vwo), waarin ze ongeveer 5 keer naar de universiteit komen om daar samen te werken aan natuurkunde- en informatica-onderwerpen. Het programma zal in het eerste jaar ontwikkeld worden en kan daarna bijgesteld worden op basis van de eerste ervaringen. Het programma richt zich in eerste instantie op de vakken natuurkunde en informatica, gebruikmakend van actuele, relevante en vaak interdisciplinaire contexten. Naast contact met rolmodellen (vrouwelijke studenten, wetenschappers en experts) en praktisch werk zal er aandacht zijn voor community-vorming.