U-Talent

Diversiteit

U-Talent werkt aan beter onderwijs voor alle havo- en vwo-leerlingen. Een goed diversiteitsbeleid is voor ons en onze leerlingen zeer belangrijk. Maatschappelijk gezien sluit dit aan bij de tendens dat er meer aandacht is voor diversiteit en gelijke kansen. Zo noemt ook de UU diversiteit als speerpunt in haar nieuwe strategische plan.

U-Talent onderscheidt momenteel twee actielijnen met betrekking tot diversiteit:

  1. Een verhoogde instroom van potentiële eerstegeneratiestudenten bij onze activiteiten;
  2. Meer vrouwelijke leerlingen bij natuurkunde-, informatica- en wiskunde-activiteiten.

Voor sommige leerlingen is het pad naar de hogeschool of universiteit duidelijk: één of meerdere familieleden hebben reeds gestudeerd aan het hoger onderwijs en voor deze leerlingen is meestal evident dat dit ook voor hen een reële mogelijkheid is.

Voor veel leerlingen is dat echter niet het geval: zij zijn zogeheten potentiële eerstegeneratiestudenten oftewel pionierstudenten. Ook deze leerlingen willen we bij U-Talent graag bereiken, om deze verborgen talenten de kans te geven zich te ontplooien. Ons doel is om bij te dragen aan een doorlopende leerlijn voor leerlingen vanaf de basisschool tot en met de bachelor. Dit doen wij op verschillende manieren, o.a. door samen te werken met verschillende diversiteitsprogramma’s binnen en buiten de universiteit.

U-Talent UP
U-Talent UP is een nieuw programma voor havo- en vwo-leerlingen, waarvan de ouders niet hebben gestudeerd aan een universiteit of hogeschool. Bij U-Talent UP komen leerlingen tijdens de bovenbouw meerdere keren naar de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Ze vormen een community en maken samen met de andere UP-leerlingen kennis met het hoger onderwijs en studeren.

U-Talent UP werd opgezet tijdens schooljaar 2019-2020. In maart 2020 kwamen de eerste leerlingen naar de zogeheten UP-middagen. Ook deden zij mee aan een aantal van onze masterclasses. De leerlingen worden grotendeels geworven uit andere diversiteitsprogramma’s waar U-Talent mee samenwerkt, zoals het Honours Trajectum Utrecht en Debuut.

In schooljaar 2020-2021 is een tweede groep gestart.

Honours Trajectum Utrecht
Honours Trajectum Utrecht (HTU) is een programma waarbij ambitieuze en nieuwsgierige leerlingen uit de 2e en 3e klas havo en vwo van aangesloten scholen uit Utrecht extra onderwijs kunnen volgen, om hun Nederlandse taalvaardigheid en kennis van de wereld te ontwikkelen. Met het programma wil het HTU een bijdrage leveren aan kansengelijkheid van leerlingen voor wie – vanwege hun sociaal-culturele of economische achtergrond – de universiteit geen vanzelfsprekende volgende stap zou zijn.

HTU bestaat uit bijeenkomsten van 2 uur per week, gedurende 24 weken per jaar. De lessen worden begeleid door twee docenten uit de aangesloten scholen, waarbij UU-wetenschappers gastlessen geven. De aangesloten scholen zijn het Amadeus Lyceum, Leidse Rijn College, St-Gregorius College, Gerrit Rietveld College, St. Bonifatiuscollege, Christelijk Gymnasium Utrecht en het UniC.

U-Talent ondersteunt HTU bij het leggen van contacten met wetenschappers en denkt mee bij de vormgeving van het onderwijsblok waarin een bèta-onderwerp wordt besproken. Een aantal HTU-leerlingen kan daarnaast deelnemen aan het tweedeklasprogramma van U-Talent.

U-Talent Academy
De U-Talent Academy is het campusprogramma voor getalenteerde leerlingen uit 5/6 vwo. Elk jaar doen wij onderzoek naar het type leerling dat deelneemt aan de Academy. Hierbij kijken we naar het aantal leerlingen dat een potentiële pionierstudent is en het aantal leerlingen met niet-Westerse ouders. We kijken of deze percentages overeenkomen met de leerlingen-percentages van onze partnerscholen en onderzoeken of onze inspanningen op het gebied van diversiteit vruchten afwerpen.

In de toekomst verwelkomen wij graag UTA-leerlingen die via de HTU bij ons terechtkomen.

U-Talent coördinatoren
De U-Talent coördinatoren zijn de contactpersonen op onze partnerscholen. We stimuleren onze coördinatoren om ook te denken aan potentiële eerstegeneratiestudenten bij het selecteren van leerlingen voor U-Talent activiteiten.

Girls Club WIN
Bij de bacheloropleidingen natuurkunde, informatica en wiskunde is aan de UU sprake van genderongelijkheid: veel meer jongens dan meiden kiezen voor deze studies. Op het vwo wordt de eerste keus in de richting van deze vakken gemaakt bij de profielkeuze in klas 3. Meiden met interesse in deze vakken in de onderbouw van het vwo hebben soms het idee dat ze de enige zijn en ervaren het als sociaal ongewenst om in deze richtingen verder te willen gaan.

Door deze vrouwelijke leerlingen bij elkaar te brengen, ervaren ze dat het niet raar is en stimuleren ze elkaar om hun interesse te volgen. Bovendien blijkt dat meiden vaak onzekerder zijn over hun prestaties in bèta dan jongens, en dat dit juist in samenwerking met jongens versterkt wordt. Door de meiden met andere meiden te laten samenwerken aan bèta-onderwerpen wordt hun zelfvertrouwen versterkt.

In schooljaar 2019-2020 is daarom de Girls Club WIN (Wiskunde, Informatica & Natuurkunde) opgericht: een programma van 5 middagen (verspreid over 2 en 3 vwo) waarin meiden vrouwelijke rolmodellen uit de informatica en natuurkunde ontmoeten, zelf aan de slag mogen gaan, en elkaar kunnen stimuleren om hun interesses te volgen. Vanaf het tweede schooljaar 2020-2021 is wiskunde ook onderdeel van het programma. Naast contact met rolmodellen (vrouwelijke studenten, wetenschappers en experts) en praktisch werk is er aandacht voor community-vorming.