U-Talent alfa-gamma-coördinatoren

Ongeveer 40 partnerscholen van U-Talent nemen in 2020-2021 deel aan U-Talent alfa-gamma. Zij hebben ieder een alfa-gamma coördinator aangesteld. Op deze pagina vind je algemene informatie over U-Talent alfa-gamma, je takenpakket als U-Talent alfa-gamma coördinator en de zaken die daaromheen voor jou van belang zijn.

Actueel: Volgende coördinatorenvergadering – Woensdag 23 juni, 15:30-17:30. Locatie: nader te bepalen

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en 48 partnerscholen uit de regio. De penvoerder van U-Talent is het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht, waar ook het bureau is gevestigd.

Oorspronkelijk was U-Talent alleen gericht op bèta- en techniekonderwijs, maar sinds schooljaar 2017-2018 is het aanbod verbreed. De alfa-gamma opleidingen van de UU verzorgen jaarlijks een aantal masterclasses voor bovenbouw vwo, waar vaak ook 4 en 5 havo leerlingen aan kunnen deelnemen. In 2020-2021 starten we met 8 geselecteerde scholen een nieuwe pilot binnen het U-Talent alfa-gamma programma: de Alfa-academie.

Om dit allemaal in goede banen te leiden, heeft U-Talent alfa-gamma een eigen bureautje in de binnenstad ingericht. De medewerkers zijn Estell Grootenhuis, Margreet Pieper, Bettina Tuinstra en Bernadette de Zeeuw. Estell houdt zich vooral bezig met de masterclasses, Margreet en Bettina met de Alfa-academie, en Bernadette doet de algehele coördinatie.

We gebruiken samen één mailbox: u-talent-alfagamma@uu.nl. Van daaruit voeren we alle correspondentie met de leerlingen, maar ook met jou als alfa-gamma coördinator.

U-Talent alfa-gamma heeft in 2020-2021 twee programmaonderdelen:

 1. Masterclasses alfa-gamma voor alle alfa-gamma scholen;
 2. Alfa-academie voor acht geselecteerde scholen (pilot).
De volgende taken liggen op het bordje van de coördinator:

 • werven leerlingen voor de masterclasses;
 • selecteren en inschrijven leerlingen voor de masterclasses;
 • herinneren leerlingen aan inschrijving (dit kan veel tijd vragen);
 • eventueel ruilen van leerlingen;
 • (inroepen van) hulp aan leerlingen bij voorbereiding masterclass;
 • bemiddelen bij eventuele roosterproblemen;
 • informeren collega-docenten over U-Talent alfa-gamma activiteiten;
 • draagvlak voor het programma creëren binnen de school onder leerlingen en collega’s, liefst samen met de bèta coördinator;
 • een aantal maal per jaar vergaderen met andere U-Talent-alfa-gamma coördinatoren;
 • onderhouden van alle benodigde contacten met U-Talent alfa-gamma.
De nieuwe Alfa-academie is het begin van een verdere uitbouw van het U-Talent alfa-gamma programma. Mocht jouw school geïnteresseerd zijn om in de toekomst deel te nemen aan deze academie of andere nieuwe alfa-gamma activiteiten, raden wij aan om je schoolleiding te vragen jou en/of collega’s tijd en ruimte te geven om actief mee te denken over deze nieuwe activiteiten, en daarnaast te werken aan de ontwikkeling van een schoolprogramma.

Als je hier vragen over hebt, neem vooral contact met ons op.

De bedoeling is dat je deelneemt aan het alfa-gamma coördinatorenoverleg. Vanwege covid-19 is het overleg in 2020-2021 een beetje anders opgezet. Het U-Talent programma is komend schooljaar namelijk in vier blokken ingedeeld. Per blok worden de activiteiten vastgesteld en bekendgemaakt op de website, waarna de leerlingen voor die activiteiten ingeschreven kunnen worden.

Vanwege deze nieuwe aanpak zullen we de eerste drie keer kort en online bijeenkomen:

 • Woensdag 16 september, 16:00-17:00 uur, online
 • Donderdag 8 oktober, 16:00-17:00 uur, online
 • Dinsdag 12 januari, 16:00-17:00 uur, online

Dit overleg zal vooral praktisch van aard zijn, gericht op de organisatie van de masterclasses. Vervolgens hopen we twee keer ‘fysiek’ bijeen te kunnen komen, op een UU locatie :

 • Maandag 29 maart, 15:30-17:30 uur. Locatie: wordt nog bekend gemaakt
 • Woensdag 23 juni, 15:30-17:30. Locatie: wordt nog bekend gemaakt

In deze twee bijeenkomsten willen we aandacht besteden aan de inhoud en toekomst van het alfa-gamma programma als geheel. Dus niet alleen de alfa-gamma masterclasses, maar ook de Alfa-academie, en ontwikkelingen op het gamma gebied. (Zie ook hieronder)

Van elk overleg wordt een verslag gemaakt dat we opsturen naar de coördinatoren.

In het kader van de verdere uitbouw van het alfa-gamma programma organiseren we in 2020-2021 een aantal brainstormsessies over nieuwe activiteiten op het gamma gebied (schoolvakken aardrijkskunde, economie, filosofie, geschiedenis, levensbeschouwing, maatschappijleer). Op het laatste coördinatorenoverleg op 29 juni heeft een aantal van jullie zich hier al voor aangemeld. Als je daar ook belangstelling voor hebt, neem vooral contact met ons op.
Met vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Estell Grootenhuis, Margreet Pieper, Bettina Tuinstra en Bernadette de Zeeuw via u-talent-alfagamma@uu.nl.