U-Talent alfa-gamma-coördinatoren

Alle 50 partnerscholen van U-Talent nemen in 2021-2022 deel aan U-Talent alfa-gamma. Zij hebben ieder een alfa-gamma coördinator aangesteld. Op deze pagina vind je algemene informatie over U-Talent alfa-gamma, je takenpakket als U-Talent alfa-gamma coördinator en de zaken die daaromheen voor jou van belang zijn.

Actueel: Volgende coördinatorenvergadering – Woensdag 29 juni 15:30-17:30. Fysiek in de Sweelinckzaal op Drift 21. 

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en 48 partnerscholen uit de regio. De penvoerder van U-Talent is het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht, waar ook het bureau is gevestigd.

Oorspronkelijk was U-Talent alleen gericht op bèta- en techniekonderwijs, maar sinds schooljaar 2017-2018 is het aanbod verbreed. De alfa-gamma opleidingen van de UU verzorgen jaarlijks een aantal masterclasses voor bovenbouw vwo, waar vaak ook 4 en 5 havo leerlingen aan kunnen deelnemen. In 2020-2021 is met 7 geselecteerde scholen een nieuwe pilot binnen het U-Talent alfa-gamma programma gestart: de Alfa-academie.

Om dit allemaal in goede banen te leiden, heeft U-Talent alfa-gamma een eigen bureautje in de binnenstad ingericht. De medewerkers zijn Emma Buijl, Estell Grootenhuis, Frances Ouwejan en Bernadette de Zeeuw. Estell houdt zich vooral bezig met de masterclasses,  Emma en Frances met de Alfa-academie, en Bernadette doet de algehele coördinatie.

We gebruiken samen één mailbox: u-talent-alfagamma@uu.nl. Van daaruit voeren we alle correspondentie met de leerlingen, maar ook met jou als alfa-gamma coördinator.

U-Talent alfa-gamma heeft in 2021-2022 twee programmaonderdelen:

 1. Masterclasses alfa-gamma voor alle alfa-gamma scholen;
 2. Alfa-academie voor zeven geselecteerde scholen.
De volgende taken liggen op het bordje van de coördinator:

 • werven leerlingen voor de masterclasses;
 • selecteren en inschrijven leerlingen voor de masterclasses;
 • herinneren leerlingen aan inschrijving (dit kan veel tijd vragen);
 • eventueel ruilen van leerlingen;
 • (inroepen van) hulp aan leerlingen bij voorbereiding masterclass;
 • bemiddelen bij eventuele roosterproblemen;
 • informeren collega-docenten over U-Talent alfa-gamma activiteiten;
 • draagvlak voor het programma creëren binnen de school onder leerlingen en collega’s, liefst samen met de bèta coördinator;
 • een aantal maal per jaar vergaderen met andere U-Talent-alfa-gamma coördinatoren;
 • onderhouden van alle benodigde contacten met U-Talent alfa-gamma.
De Alfa-academie is het begin van een verdere uitbouw van het U-Talent alfa-gamma programma. Mocht jouw school geïnteresseerd zijn om in de toekomst deel te nemen aan deze academie of andere nieuwe alfa-gamma activiteiten, raden wij aan om je schoolleiding te vragen jou en/of collega’s tijd en ruimte te geven om actief mee te denken over deze nieuwe activiteiten, en daarnaast te werken aan de ontwikkeling van een schoolprogramma.

Als je hier vragen over hebt, neem vooral contact met ons op.

De bedoeling is dat je deelneemt aan het alfa-gamma coördinatorenoverleg. Vanwege Covid-19 is het overleg in het vorige schooljaar  anders opgezet. In 2021-2022 willen we graag de volgende structuur aanhouden: twee keer een fysiek overleg en drie keer een kort digitaal overleg.

Overlegdata:

 • Woensdag 6 oktober, 15:30-17:30 uur, fysiek
 • Woensdag 12 januari, 16:00-17:00 uur, online
 • Dinsdag 22 maart, 16:00 – 17:00 uur, online
 • Woensdag 29 juni, 15:30 – 17:30 uur, fysiek

Het online overleg zal vooral praktisch van aard zijn, gericht op de organisatie van de masterclasses.

In de twee fysieke bijeenkomsten willen we aandacht besteden aan de inhoud en toekomst van het alfa-gamma programma als geheel. Dus niet alleen de alfa-gamma masterclasses, maar ook de Alfa-academie, en ontwikkelingen op het gamma gebied.

Van elk overleg wordt een verslag gemaakt dat we opsturen naar de coördinatoren.

Met vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Emma Buijl, Frances Ouwejan en Yvonne de Jong via u-talent-alfagamma@uu.nl.